Zmiany w zasadach POIG 8.1

31 Gru , 2009  

W ostatnich miesiącach na temat POIG 8.1 pisało się wiele – zarówno w prasie codziennej (Gazeta.pl) jak i w blogosferze. Generalnie dominowały słowa krytyki pod adresem samego projektu, ekspertów oceniających, jakości projektów oraz organizacji / obsługi projektu przez PARP oraz instytucje wdrażające. Niezadowoleni byli Ci co dotacji nie dostali ale się ubiegali, Ci co o dotacje się nie starali ale słyszeli o tych którzy otrzymali, jak i Ci którzy dotację otrzymali jednak mieli problemy z realizacją projektu. Ja osobiście broniłem i bronię działania 8.1, gdyż spotkałem się z autorami wielu ciekawych projektów, które bez środków z tego programu po prostu nie zostałyby zrealizowane.

W listopadzie i grudniu pojawiły się pierwsze efekty burzy która rozpętała się nad 8.1 w postaci propozycji zmian, a następnie zmian w kryteriach oceny zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Pod koniec grudnia pojawiła się także propozycja kolejnych zmian w zasadach programu 8.1.

Nowe kryteria merytoryczne dotyczące modelu biznesowego

To co zmieni się prawie na pewno to dodanie kryteriów fakultatywnych w ocenie merytorycznej oraz rozszerzenie kryteriów obligatoryjnych związanych z oceną przedstawionego modelu biznesowego. Kryteria dodane do oceny merytorycznej w części obligatoryjnej zostały sformułowane w następujący sposób (Newsletter Web.gov.pl z 9 grudnia 2009):

 • przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu,
 • projekt będzie rentowny w okresie trwałości,
 • w ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług.

Dzięki dodaniu tych kryteriów eksperci otrzymali narzędzie do eliminacji projektów, które wydają się być nierentowne. Według mnie nadal jest to bardzo mało precyzyjny sposób oceny. Bo cóż z tego, iż projekt na papierze będzie osiągał przychody i będzie rentowny jeśli założenia będą średnio realne? Oczywiście ekspert będzie mógł zakwestionować realność zakładanych wyników, a ubiegający będzie miał prawo zaprotestować 🙂

Na pewno wyeliminuje to projekty z targetem 1 tys użytkowników i budżetem na poziomie 700tys (jeśli wnioskodawca założy, iż będzie pobierał opłatę za korzystanie na poziomie 1000 zł rocznie, a ekspert będzie w stanie dowieść iż opłata taka jest nierealna lub liczba użytkowników z płatnym dostępem nieosiągalna). W każdym razie widzę już plagę protestów i odwołań…

Kryteria fakultatywne

Na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie otrzymanie punktów fakultatywnych za spełnienie następujących kryteriów (Newsletter Web.gov.pl z 9 grudnia 2009):

 • przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu (20 punktów),
 • e?usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych (10 punktów),
 • projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (50 punktów),
 • podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (20 punktów).

I tu ważny cytat Kryteria merytoryczne fakultatywne nie są obowiązkowe do spełnienia ? wpływają jednak na uzyskaną punktację. Przypominamy, że projekt, który może uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać minimum 60 punktów. Osobiście nie jestem pewien (ale tak się domyślam na podstawie tego co się dzieje w innych działaniach – pewnie więcej będzie wiadome przed naborem) punkty będą naliczane 0/1. Czyli albo projekt jest e-usługą o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym i dostanie 50 pkt albo według urzędnika nie jest i dostanie 0 pkt. Konia z rzędem temu kto był w stanie stwierdzić, iż Nasza-klasa czy Facebook będą miały charakter ogólnokrajowy czy światowy.. O Tweeterze, Skypie, YouTube i Gadu nie wspomnę. Znów jest to miecz szykowany na projekty typu portal ludzi mieszkających w Łodzi. Tylko czy przypadkiem nie uznaniowość tego czy coś jest e-usługą o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym nie wprowadzi wątpliwości w przejrzystość i równość oceny. Boję się o zdrowie psychiczne PARP’u który zostanie zasypany protestami…

Propozycje dalszych zmian

Na bip’ie MRR pojawiła się informacje o kolejnych planowanych zmianach, które obecnie są konsultowane..  Najistotniejsze z nich to:

b) wyłączenie możliwości składania wniosków przez beneficjentów prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej w organizacji (§ 1 pkt 2 lit. b) . Przyczyną tego wyłączenia jest fakt, iż podmioty te nie posiadają niezbędnych danych (NIP, REGON), według których możliwa jest identyfikacja wnioskodawcy przez instytucję przyjmującą wnioski, mimo, że na gruncie prawa mogą zaciągać zobowiązania. Taka sytuacja prowadzić może do nadużyć i nieprawidłowości, w szczególności do braku możliwości skontrolowania powiązań takiego podmiotu z innymi podmiotami na rynku,

Jest to lekkie utrudnienie, gdyż w tym momencie wiele osób zakładało sp. z o.o. w organizacji i w przypadku nie otrzymania dotacji spółki te były automatycznie zamykane. Wiadomo, że spółkę łatwiej założyć niż zamknąć….. Tak czy siak zmiana kosmetyczna. Co do wyjaśnienia, że łatwiej będzie kontrolować powiązania? Właścicielami sp. z o.o. będą nadal osoby fizyczne i jak rozumiem, żadnych powiązań między podmiotami wykazywać nie trzeba będzie!

c) wprowadzenie wymogu złożenia oświadczenia potwierdzającego brak powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami na rynku (§ 1 pkt 2 lit, b) mającego na celu zmniejszenie potencjalnych nieprawidłowości. Instytucje zaangażowane w realizację działania 8.1 obserwują sytuacje, w których tworzone są spółki powiązane z podmiotami już działającymi na rynku w celu uzyskania dofinansowania na projekt w działaniu 8.1, a tym samym ominięcia obostrzeń wprowadzonych w tym działaniu, tj. że beneficjentem może być podmiot działający nie dłużej niż 12 miesięcy oraz, że można złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie,

Fajnie, tylko znów pytanie, jeśli istnieje spółka STARA z o.o., której właścicielami są Kowalski i Nowak i otworzą spółkę NOWĄ z o. o. (właścicielami w KRS’ie będą nadal Kowalski i Nowak) to co? Wydaje mi się, iż powiązań nie będzie. Może to jedynie dotyczyć sytuacji w której Kowalski i Nowak byli właścicielami spółek osobowych i zakładali spółki osobowe nie informując o tym instytucji wdrażającej (my np. oficjalnie o taką możliwość zapytaliśmy i otrzymaliśmy oficjalne pismo, iż ubiegać się o 8.1 nie możemy – przynajmniej jako spółka osobowa). Znów lekkie utrudnienie, ale IMHO nieduże.

d) ograniczenie możliwości składania więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę w ramach danego konkursu (§ 1 pkt 2 lit b), w celu zachowania realizacji zgodnej z założeniami niniejszego działania, tj. iż dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1. Ponadto, przedsiębiorcy w celu zwiększenia swoich szans na uzyskanie dofinansowania składali wnioski do różnych Regionalnych Instytucji Finansujących. By wyeliminować ten proceder, w dokumentacji konkursowej uwzględniono zmianę, że wniosek można składać wyłącznie do Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Zmiana w niniejszym rozporządzeniu stanowić będzie kompleksowe uszczelnienie tej kwestii, doprecyzowania obszarów, na które nie może być udzielone wsparcie w ramach działania 8.1, tj. w zakresie usług hostingowych oraz projektów polegających na obrocie handlowym produktami (§ 1 pkt 3),

Logiczne, sensowne – brak komentarzy. Chcesz zwiększyć szanse załóż 5 spółek z o.o. 😉

f) doprecyzowania i uporządkowania katalogu kosztów ogólnych (§ 1 pkt 4), w tym wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów ogólnych ryczałtem do wysokości 15% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

Nie do końca to rozumiem – poczekam na zmiany w rozporządzeniu i wyjaśnienia PARP’u.

g) zróżnicowanie intensywności wsparcia w zależności od typu wnioskodawcy. Zmiana polega na obniżeniu intensywności wsparcia z 85 % do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, co będzie dotyczyć wszystkich wnioskodawców, poza młodymi osobami (do 27 lat) prowadzącymi działalność gospodarczą. Proponowana zmiana jest zgodna z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, który wskazuje, że dla rozwoju gospodarki szczególnie cenne jest podejmowanie działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, w tym zwłaszcza absolwentów szkół wyższych ? najlepiej znających i najchętniej stosujących innowacyjne rozwiązania. Tak zaplanowane wsparcie pozwoli początkującym przedsiębiorcom uzyskać środki na projekt, dzięki któremu będą mogli rozwinąć działalność gospodarczą na otwartym, globalnym rynku usług cyfrowych.

Rozumiem ideę – ludzie młodsi mają generalnie mniejsze możliwości finansowe, doświadczenie w biznesie i kontakty przez co trudniej im zgromadzić niezbędny kapitał – zgadzam się. Natomiast tłumaczeni, iż absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia najlepiej znają się i najchętniej stosują innowacyjne rozwiązania?! Według mnie to utopijny pościg za modelem 2-4 kumpli z akademika którzy tworzą Google, Facebooka czy Naszą klasę. Tylko, że oprócz takich spektakularnych serwisów jest setki innych mniejszych, które z powodzeniem sobie radzą na rynku i tu niekoniecznie brylują ludzie młodzi i niedoświadczeni. Szczególnie różnice widać w zarządzaniu, umiejętności przewidzenia czarnych scenariuszy, skomercjalizowaniu projektu czy uniknięciu znaczących problemów…

i) jednocześnie ograniczono maksymalną wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu do 700 tysięcy zł (§ 1 pkt 5). Z doświadczeń ostatnich naborów wniosków wynika, że zainteresowanie wnioskodawców tym instrumentem jest bardzo duże, co wprowadza zagrożenie zbyt szybkiego wykorzystania dostępnej alokacji. Jednocześnie zmiany te są postulowane przez Komisję Europejską.

Zmiana istotna aczkolwiek zrozumiała. Nie sztuką jest zbudować spektakularny dom mając 100 mln zł, sztuką jest zbudować taki sam mając 600tys.. 🙂

5) wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia złożył oświadczenie, że w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do 3 lat po dniu zakończenia realizacji projektu, nie jest ani nie będzie kontrolowany przez przedsiębiorcę działającego na rynku właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3);

Jak rozumiem ten zapis nie pozwala na sprzedaż firmy przez 3 lata (okres trwałości projektu).  Wszystko fajnie – nie będzie firm krzaków, które tworzone są przez figurantów, tylko po to żeby po otrzymaniu dotacji zostały przejęte przez firmę właściwą… Z tym, że to tak naprawdę także ograniczenie dla prawdziwie udanych start’upów. Jeśli ktoś stworzy projekt na miarę FB, N-k, Skype, Google czy Twittera (oczywiście szanse znikome – myślę jednak o globalnym efekcie rynkowym, a nie wartości firmy czy real users) to więcej niż pewne, iż będzie potrzebował dokapitalizowania oraz know-how. Pozostanie mu jedynie New Connect, który jest znacznie trudniejszy, kosztowniejszy i zajmuje dużo więcej czasu niż sprzedaż… Typowy miecz który ścina jak leci.

Gdzie drwa robią tam wióry lecą

Fala krytyki zrobiła swoje. Na pewno w kolejnych naborach kolejki będą mniejsze, możliwość wykorzystania 8.1 do uruchomienia start up’u wyraźnie się zmniejszyła. Ograniczono możliwość tworzenia firm w celu uzyskania dotacji… wydaje mi się, iż pomysłowy Polak i tak będzie w stanie ominąć te ograniczenia (może poza tym iż maksymalna kwota dotacji po prostu będzie mniejsza) natomiast zmiany mogą istotnie utrudnić rozwój udanym start’upom (pkt 5).

Ja oczekiwałbym udoskonaleń w procesie oceny i prowadzenia projektu przez PARP. Tu jak na razie nic nie wiadomo o planowanych zmianach. Opóźnienia wypłacania zaliczek i refundacji oraz papierologia raczej dramatycznie się nie zmieni (o ile w ogóle coś zostanie zmienione w tej kwestii). Sytuacja w której jeden projekt przechodzi, a analogiczny (np. inna tematyka, a podobny model biznesowy) jest odrzucany (właśnie ze względu na zły model biznesowy). Wątpliwy system wyboru wykonawcy pozostanie identyczny jak poprzednio – osobiście jestem szczęśliwi, iż nasz projekt realizujemy wew. bez potrzeby rozpisywania przetargów. To co jest pozytywne to fakt, iż w instytucjach wdrażających panuje przyjazny nastrój i do tej pory nie spotkałem sytuacji ‚rzucania kłód pod nogi’ ze strony urzędników. Wszystkim zainteresowanym POIG 8.1 życzę powodzenia i jeszcze więcej cierpliwości (jak widać przyda się i to bardzo).

  , , , ,


  7 komentarzy

  1. […] wniosków. Jak oceniacie te zmiany? ŁP – Szerzej opisałem swoje wątpliwości na swoim blogu. W skrócie ? uważam za pozytywne, iż wymagane jest udowodnienie, iż projekt będzie dochodowy […]

  2. […] zmiany w zasadach przyznawania dofinansowania. Moją opinie na temat planowanych zmian wyraziłem tutaj. Dwa tygodnie temu w BiznesNet pojawił się także wywiad, w którym opowiedziałem o moich […]

  3. […] swoich pozytywnych i negatywnych odczuciach pisałem już wcześniej. Szkoda tylko, iż nadal nikt nie wie kiedy będą wyniki oceny 3 naboru 2009, […]

  4. nerouno napisał(a):

   Witam, chciałem zapytać o interpretację w ramach planowanych poprawek takiej hipotetycznej sytuacji: spółka z o.o. A i B które założone zostały w 06.2009 otrzymują dotację w naborze nr 2 w roku 2009, te dwa podmioty zakładają trzeci podmiot spółkę C również w formie z o.o. i składają wniosek o dotację w pierwszym naboborze 2010, czy nowe planowane zmiany mogą uniemożliwić otrzymanie przez podmiot C dotacji ?
   Czy proponowane zmiany ograniczą taką sytuacji, po przeczytaniu uzasadnienia nie widzę ?czarno na białym? takiej interpretacji a w RIF szli ?lekko? w tą stronę.
   Czy ktoś może badał taki przypadek i odpowiednie interpretacji mających nastąpić zmian. Oczywiście jest to wróżenie z fusów ale chciałbym mieć w zanadrzu jakiś plan b.
   Dziękuję za pomoc.

  5. […] uporządkować zaplanowano zmiany, które ja osobiście oceniam negatywnie. Generalnie działanie z nastawionego na pomoc […]

  6. […] z nich znalazła się w nowym 8.1 nie będą powtarzał opisów. Zapraszam więc do lektury: Zmiany w POIG 8.1 i 8.2 Podsumowanie konferencji TMT na temat POIG […]

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *